Revenge เสน่หาในรอยแค้น อวี้

ISBN:

Published:

Paperback


Description

Revenge เสน่หาในรอยแค้น  by  อวี้

Revenge เสน่หาในรอยแค้น by อวี้
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 5.70 Mb

ทีหนาโฮสตคลับแหงนันฉูโยวรูดีวาสามารถใชรางกายตัวเองแลกกับสิงทีตองการไดทวาระหวางกำลังลังเลอยูนันเอง ชายแกทาทางประหลาดกเขามาขวางไวและบอกวาหากเขายอมละทิงตัวตนในตอนนี แลวมาเปน ฉูเฟิงจือเขาจะไดมาซึงสิงทีตองการฉูเฟิงจือ... ประธานหนุมทีมีชีวิตอยูทMoreที่หน้าโฮสต์คลับแห่งนั้นฉู่โยวรู้ดีว่าสามารถใช้ร่างกายตัวเองแลกกับสิ่งที่ต้องการได้ทว่าระหว่างกำลังลังเลอยู่นั่นเอง ชายแก่ท่าทางประหลาดก็เข้ามาขวางไว้และบอกว่าหากเขายอมละทิ้งตัวตนในตอนนี้ แล้วมาเป็น ฉู่เฟิงจื่อเขาจะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการฉู่เฟิงจือ...

ประธานหนุ่มที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเงินทองและอำนาจ อันตรายและการหลอกลวงและคนที่อันตรายที่สุดก็คือเลขาคนสนิทของตัวเอง -- ลู่จิ้นเจี๋ยทั้งที่ฉู่โยวคิดว่าสวมชบทฉู่เฟิงจือได้แนบเนียนแล้วแต่กลับถูกเลขาหนุ่มจับได้และบทลงโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ก็สาหัสเกินกว่าที่เขาจะคาดคิด...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Revenge เสน่หาในรอยแค้น":


jakzwiekszycwzrost.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us